Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole im. J. Brzechwy w Ujeździe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: ppujazd.pl
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 20.11.2020 r.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Ignacek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer telefonu 774637031.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej przedszkola:
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 20.09.2021

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Publiczne Przedszkole im. J. Brzechwy
47-143 Ujazd, ul Strzelecka 8
Tel.: 774637031
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: ppujazd.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:
• TAB - przejście do kolejnego elementu
• SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
• SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
• SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
• SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
• SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
• ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna
Przedszkole mieści się przy ulicy Strzeleckiej 8. Dla rodziców, odwiedzających i interesantów dostępne są dwa wejścia. Przy pierwszym wejściu znajduje się podjazd dla wózków, brak dzwonka; wejście używane jest okazyjnie. Przy drugim wejściu na ścianie znajduje się dzwonek,który wzywa obsługę do otwarcia drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje pomocy.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Brak dostępności tłumacza języka migowego.